Beplay体育首页-手机官网

  【各】《唐韻》古洛切《集韻》剛鶴切《韻會》《正韻》葛鶴切,音閣。《說文》異辭也。从口从夂。夂者,有行而止之不相聽也。《書·湯誥》各守爾典,以承天休。又屠各,北方種落名。《後漢·公孫瓚傳》瓚子續爲屠各所殺。又《字彙補》借作部落之落,見諸葛銅鐺。Beplay体育首页又《字彙補》引沈括筆談云:又借作洛。《石鼓文》大車出各。

  【保】注解:〔古文〕《廣韻》《集韻》《韻會》補抱切《正韻》補道切,音寶。安也。《周禮•天官》以八統詔王馭萬民,五曰保庸。《註》保庸,安有功者。又恃也,守也。又《禮•月令》四鄙入保。《註》小城曰保。又都邑之城曰保。又任也。《周禮•地官•大司徒》令五家爲比,使之相保。《註》保猶任也。Beplay体育首页又全之也,佑也。《書•召誥》天迪格保。《註》格正夏命而保佑之。又《詩•小雅》天保定爾,亦孔之固。又《說文》養也。Beplay体育首页《增韻》抱也。《書•周官》立太師,太傅,太保。《禮•文王世子》入則有保,出則有師。《前漢•宣帝紀》嘗有阿保之功。《註》阿,倚

  【金石躯】谓人身体强壮珍贵。晋陆机《为顾彦先赠妇》诗之二:“愿保金石躯,慰妾长飢渴。”唐白居易《寄元九》诗:“各保金石躯,以慰长相忆。”

转载请注明:博客来 » Beplay体育首页【各】《唐韻》古洛切《集韻》剛鶴切《韻會》《正韻》葛鶴切

上一篇:Beplay体育首页呈现一片深秋景色

下一篇:Beplay体育首页整理了13句带纵横的诗句

相关文章

Baidu